Värdegrund

Styrdokument på Förskolan Kalinan

  • Lpfö (98/18)
  • Skollagen (2010:800)
  • Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
  • Sekretesslagen
  • FN barnkonvention
  • Förskolebrevet
  • Likabehandlingsplanen